Dziewiątego października w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie kończące projekt “Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego – Żuławy Wiślane w obszarze województwa pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód”

 

Główne osiągnięcia i wnioski projektu podsumowuje poniższa galeria.

Podczas projektu zarejestrowaliśmy 13 967 śladów aktywności bobrów.Łącznie 192 stanowiska na badanym obszarze.W skład diety bobrów weszło 35 taksonów, ale głównym składnikiem na obszarze Żuław Wiślanych była wierzba.Główne szlaki migracyjne bobrów biegną wzdłuż Wisły, oraz w systemie Nogat – brzegi Zalewy Wiślanego - Szkarpawa i Wisła Królewiecka.Dane GIS służyły do dalszych obliczeń i wskazówek co do minimalizacji szkód.Wzdłuż brzegów cieków wyznaczono łącznie 7253 segmenty o wymiarach 60x100 m, w oparciu o które były prowadzone dalsze analizyNajwyższe zagęszczenie oraz liczbę stanowisk bobrów stwierdzono na dużych rzekach tj. Wiśle, Szkarpawie i Nogacie.Zagęszczenie bobrów było wyższe na obszarach z wyższym udziałem fanerofitów, a niższe w sąsiedztwie gruntów ornych i zabudowy. W warunkach Żuław Wiślanych, aby w danym miejscu doszło do szkody, muszą być spełnione dwa warunki: niezabezpieczony wał przeciwpowodziowy położony wystarczająco blisko cieku oraz dostępna baza pokarmowa dla bobrów, co sprzyja kopaniu nor przez bobry.Najwyższe ryzyko powstania szkody obliczono dla dolnych biegów rzek: Świętej/Tugi, Nogatu, Motławy, Szkarpawy, Kanału Piaskowego i Śledziowego oraz praktycznie wzdłuż całego biegu Kanału Wielkiego, Wisły Królewieckiej, Czarnej Łachy i Kłodawy.Miejsca, które leżą w zasięgu oddziaływania stanowisk rodziny bobrów, należy więc rozpatrywać zabezpieczanie wałów w tych miejscach jako priorytet.Propozycja zabezpieczenia wałów na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.