Projekt „Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego – Żuławy Wiślane w obszarze województwa pomorskiego z określeniem sposobu minimalizacji szkód” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z inicjatywy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizowany jest  przez firmę AZB.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zbadanie wybranych parametrów populacji bobrów na terenie Żuław Wiślanych leżących w obszarze województwa pomorskiego. Wyniki będą podstawą do podjęcia działań związanych z minimalizacją szkód wyrządzonych przez te zwierzęta oraz unikania sytuacji konfliktowych w przyszłości.

Ponadto, projekt ma na celu informowanie o możliwościach rozwiązywania sytuacji konfliktowych między bobrem a człowiekiem oraz przekazywanie wiedzy o biologii bobrów.

 

Badane parametry populacji bobrów

 • Ocena stanu liczebności populacji bobrów
 • Identyfikacja czynników wpływających na rozmieszczenie i zagęszczenie populacji

 

Potencjalne sytuacje konfliktowe i szkody

 • Opis sytuacji konfliktowych i ich charakterystyka
 • Określenie czynników warunkujących występowanie szkód
 • Propozycje rozwiązań minimalizujących szkody w oparciu o przesłanki merytoryczne, prawne, organizacyjne i finansowe

 

Popularyzacja wiedzy

 • Wykłady dla instytucji zainteresowanych problematyką Żuław Wiślanych
 • Warsztaty dla dzieci, prowadzone w żuławskich szkołach


Aspekt naukowy

W projekcie udział bierze trzech magistrantów Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Oficjalnie zgłoszone tematy prac magisterskich:

 • Katarzyna Kamińska
  Rozmieszczenie stanowisk bobra europejskiego Castor fiber na Żuławach Wiślanych.
 • Joanna Komar
  Czynniki ograniczające liczebność populacji bobra europejskiego Castor fiber w krajobrazie Żuław Wiślanych.
 • Szymon Saath
  Rozmieszczenie stanowisk i liczebność bobra europejskiego Castor fiber na Jeziorze Drużno.