Wyniki dotyczą liczby stanowisk bobrów i ich rozmieszczenia wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, wykonane zarówno w I jak i II etapie projektu.

Na terenie badań obejmującym Żuławy Wielkie, Gdańskie, Elbląskie i Jezioro Drużno, podczas obu etapów badań zinwentaryzowano łącznie 13 967 śladów aktywności pozostawionych przez bobry.

Ślady aktywności bobrów

Najliczniej reprezentowanymi śladami aktywności bobrów były zgryzy na roślinności drzewiastej. Stwierdzono łącznie 4912 lokalizacji cięć nowych, gdzie bobry żerowały w sezonach danych prac terenowych, oraz 4541 cięć starych, pozostawionych przez bobry w poprzednich latach.

Kolejnymi najliczniejszymi śladami były zapadnięte nory bobrów, których stwierdzono łącznie 1173.

Najważniejszymi śladami aktywności, będącymi bezpośrednim dowodem na zamieszkanie danego terytorium przez rodzinę bobrów, były kolejno: obecność magazynu karmy zimowej, czynne i dobrze utrzymane żeremie lub półżeremie oraz szczelna tama.

 • Na Żuławach Wielkich na łącznie 73 stanowiska czynne i niepewne, magazyny karmy zimowej stwierdzono na 34 stanowiskach, żeremia i półżeremia łącznie na 35.
 • Na Żuławach Gdańskich, na 86 stanowisk zaklasyfikowanych jako czynne lub niepewne, zlokalizowano 77 magazynów karmy zimowej i 44 żeremia i półżeremia łącznie.
 • Na jeziorze Drużno, przy 31 stanowiskach, było to odpowiednio 8 i 36.
 • W obrębie Żuław Elbląskich nie zarejestrowano ani magazynów karmy zimowej ani żeremi, czy półżeremi.

Nie wszystkie zarejestrowane ślady działalności bobrów zostały przypisane do konkretnego stanowiska. Są to ślady pozostawiane w trakcie migracji zarówno młodych bobrów szukających nowych terytoriów, jak i dorosłych bobrów poszerzających swój areał w okresie wegetacyjnym, wędrujących w poszukiwaniu źródeł pokarmu.

Liczba stanowisk

Na podstawie zarejestrowanych śladów aktywności bobrów, zidentyfikowano łącznie 192 stanowiska, w tym:

 • 177 czynnych – ze śladami świadczącymi, że terytoria zajmowane są przez funkcjonalne rodziny bobrów;
 • 2 opuszczone – bez świeżych śladów bytowania zwierząt;
 • 13 o niepewnym statusie, zasiedlanych prawdopodobnie przez pojedyncze osobniki.

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie geograficzne czynnych stanowisk stwierdzono:

 • 84 na Żuławach Gdańskich (do obszaru tego zaliczono również międzywale i rzekę Wisłę oraz rezerwat Ptasi Raj);
 • 62 na Żuławach Wielkich (w tym brzeg Zalewu Wiślanego, również na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego),
 • 31 na Jeziorze Drużno (powierzchnia referencyjna, obszar Rezerwatu Jez. Drużno wraz z rzekami i kanałami).

Zapoznaj się z mapą rozmieszczenia stanowisk kliknij tu >>

Liczebność populacji

Spośród 28 przebadanych cieków, stanowiska bobrowe zarejestrowano na 22. Na podstawie przeprowadzonych badań, dla przelicznika 3,7 osobników na stanowisko, który jest zgodny z dokumentem „Metodyka inwentaryzacji i monitoringu populacji bobra europejskiego” rekomendowanym przez GDOŚ, szacuje się, że populacja bobrów, dla zinwentaryzowanych 177 czynnych stanowisk, liczyła 655 osobników. Jeśli jednak uznać stanowiska o niepewnym statusie za zamieszkałe, wtedy populacja bobrów na zbadanym obszarze Żuław Wiślanych wynosiłaby 703 sztuki, w tym:

 • 311 osobników na Żuławach Gdańskich (45,3%),
 • 229 osobników na Żuławach Wielkich (38,4%),
 • 115 osobników na Jeziorze Drużno (16,3%).

Wykonanie i rejestracja zdjęć lotniczych

W dniach 10-11.09.2012 nad wszystkimi ciekami objętymi badaniami, wykonano serię zdjęć lotniczych z użyciem żyroskopowanej platformy fotograficznej mocowanej do samolotu typu Cessna 172. W celu oszacowania ilości i jakości bazy pokarmowej w skali krajobrazu. Obecnie odbywa się rejestracja zdjęć lotniczych.

Analiza sytuacji konfliktowych i szkód

Dokonano wstępnej oceny sytuacji konfliktowych rozumianych jako miejsca, gdzie aktywność bobrów może powodować powstanie szkody. Stwierdzono, że negatywne oddziaływanie bobrów na dotychczas przebadanym obszarze związane jest głównie z erozją brzegów, a szczególnie wałów przeciwpowodziowych, będącą konsekwencją kopania nor.

 • Nory uznane za szkody

Na zbadanym terenie Żuław Wiślanych zarejestrowano łącznie 1888 nor bobra, z czego 123, czyli 6,5% można uznać za szkody. Ogółem największą liczbę nor odnotowano na Wiśle: 431, gdzie jednak nie stanowią one szkód, ponieważ były wykopane w brzegu rzeki, a nie w oddalonych wałach przeciwpowodziowych.Spośród wszystkich 28 zinwentaryzowanych cieków, nory uznane za szkody, czyli wykopane w wałach przeciwpowodziowych, stwierdzono jedynie na 9. Najwięcej szkód było zlokalizowanych na Szkarpawie i Kanale Wielkim (po 22), Wiśle Królewieckiej (20; inwentaryzacja przeprowadzona w trakcie intensywnych prac naprawczych), rzece Świętej/Tudze (18) oraz na Motławie (17).W stosunku do całego zbadanego obszaru Żuław Wiślanych, największy udział szkód odnotowano na Szkarpawie i Kanale Wielkim (po 17,9%) oraz Wiśle Królewieckiej (16,3%). Najwyższy odsetek nor uznanych za szkody, w stosunku do wszystkich nor na danym cieku, znajdował się na Kanale Wielkim (78,6%), Kanale Gołębim (66,7%) i Wiśle Królewieckiej (31,7%).

 • Stanowiska, na których odnotowano szkody

Łącznie zidentyfikowano 17 stanowisk, na których wykopane nory zostały zaszeregowane do szkód. Najwięcej szkód w przeliczeniu na stanowisko odnotowano na Motławie, gdzie zinwentaryzowano 12 szkód na  stanowisku AA8. Drugie co do liczności było stanowisko AA4 na Zalewie Wiślanym: 10 szkód. Po 9 szkód odnotowano na stanowiskach: AW4 (Szkarpawa), AW6 (Wisła Królewiecka), KS15 (Święta/Tuga). Na niektórych ciekach odnotowano także szkody nieprzypisane do żadnego stanowiska (poza stanowiskiem), których szczególnie dużo stwierdzono na Kanale Wielkim i (22), co prawdopodobnie jest związane wpływem bobrów ze stanowiska zlokalizowanego na Kanale Ślepym.

Więcej o sytuacjach konfliktowych znajdziesz tu >>