Prace terenowe związane z inwentaryzacją stanowisk bobrów mają charakter sformalizowanej obserwacji i polegają na identyfikacji oraz rejestracji śladów aktywności pozostawionych przez bobry. Inwentaryzacja cieków prowadzona jest pieszo oraz z łodzi.

Identyfikowane są następujące ślady aktywności bobrów:

 • Aktywność żerowiskowa
  • cięcia i zgryzy na roślinności drzewiastej
  • tzw. stołówki – resztki pokarmowe pozostawiane przez bobry na brzegu
  • magazyny karmy zimowej
 • Aktywność inżynierska
  • żeremia i półżeremia
  • nory
  • tamy
  • kanały
  • pozostałe ślady
   • tropy – odbicia łap i ogona
   • ślizgi – charakterystyczne miejsca, w których bobry wychodzą na ląd, wielokrotnie użytkowane ścieżki, często z wyraźnymi śladami transportu gałęzi
   • odchody
   • kopce zapachowe 
   • przeręble – utrzymywane przez bobry w okresie zlodzenia cieków

Opis siedliska

W miejscach, gdzie stwierdzono stanowisko bobrów, w celu określenia preferencji bobrów względem siedliska dokonywano jego skróconego opisu, z uwzględnieniem typu roślinności, geomorfologii brzegu i struktury gleby.

Mapowanie GIS

W dniach 10-11.09.2012 nad wszystkimi ciekami objętymi badaniami, wykonano serię zdjęć lotniczych w celu oszacowania ilości i jakości bazy pokarmowej w skali krajobrazu. žFotografie lotnicze będą obejmowały pas ok. 200 m brzegu po każdej stronie cieku.

žNa podstawie wykonanych zdjęć zostanie przygotowana mapa do analiz geostatystycznych, których głównym rezultatem będzie:

 • uzyskanie danych dotyczący bazy pokarmowej, które posłużą do analiz statystycznych,
 • powstanie map tematycznych, obrazujących rozmieszczenie stanowisk na tle badanych parametrów siedliskowych, hydrologicznych oraz hydrotechnicznych.